Podvojné účtovníctvo

V sústave podvojného účtovníctva musia účtovať všetky subjekty, ktoré sú zapísané v obchodnom registri. Ide o všetky právnické osoby, ale aj fyzické osoby zapísané do obchodného registra (napr. s.r.o., a.s.).
Pre podvojné účtovníctvo sú charakteristické podvojné zápisy, to znamená, že hospodárska operácia sa musí zaúčtovať na dvoch účtoch na opačných stranách (Má dať/Dal).

 

Komplexné vedenie podvojného účtovníctva zahŕňa:

 • Hlavná kniha
 • Analytická evidencia
 • Účtovný denník
 • Pokladničná kniha
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia majetku
 • Evidencia DPH
 • Daňové priznanie
 • Mesačné prehľady
 • Účtovná závierka
 • Kontrola účtovníctva

Môžete si vybrať z dvoch spôsobov platby. Paušál, v ktorom máte predplatený počet účtovných položiek alebo platbu len za účtovné položky v danom mesiaci.

 

Paušálna cena – dohodou

V paušálnej cene je zahrnuté:

 • Vytvorenie účtovej osnovy
 • Hlavná kniha
 • Účtovný denník
 • Poradenská činnosť v trvaní 1h mesačne
 • Saldokonto odberateľov a dodávateľov

 

Cena za účtovnú položku

0,80 EUR za položku pre neplatcu DPH
0,90 EUR za položku pre platcu DPH

Účtovná položka je napr. jedna faktúra,  jedna položka na bankovom výpise, jedna položka na internom doklade, jedna položka v saldokonte pri začiatku účtovania a pod. V prípade, že takéto doklady obsahujú súčasne viac druhov nákupov (materiál+tovar, materiál + služby), počet položiek je závislý od počtu nákladových (súvahových) účtov použitých pre zaúčtovanie ceny bez DPH.

Uvedené ceny sú orientačné. Konečná cena sa určuje na základe dohody v závislosti od rozsahu, charakteru a náročnosti práce. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.